Algemene Voorwaarden Parkeergarage Heuvelpoort

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERGARAGE HEUVELPOORT TILBURG

Deze algemene voorwaarden zijn op diverse plaatsen in de Parkeergarage zichtbaar en kunnen worden opgevraagd via info@heuvelpoort.nl en via het telefoonnummer 013-535 32 75.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Parkeergarage:

De parkeergarage met bijbehorende terreinen en ruimten (waaronder mede begrepen het parkeerdek) plaatselijk bekend als Parkeergarage Heuvelpoort, Heuvelpoort 353, 5038 DW te Tilburg.

Exploitant:

Heuvelpoort Parkeergarage Exploitatie B.V. Heuvelpoort 308a, 5038 DT te Tilburg, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18072524. .

Parkeerder:

De eigenaar en/of bestuurder die een Voertuig, in de Parkeergarage brengt.

Inzittende:

Een inzittende van een Voertuig dat in de Parkeergarage wordt gebracht, niet zijnde de Parkeerder.

Parkeerbewijs:

Een parkeerkaart, uitrijkaart, parkeerpas, congreskaart, afwaarderingskaart, of ieder ander door de Exploitant aangewezen middel dat toegang verleent tot de Parkeergarage, waaronder eveneens begrepen een (elektronische) registratie met een creditcard, pinpas, kenteken of mobiele applicatie bij het inrijden, alsmede een contactloze verbinding tussen Voertuig en de Parkeergarage bij het inrijden.

Parkeergeld:

Bedrag dat Parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeergarage.

Motor:

Motorvoertuig, waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs A (waaronder begrepen A1, A2 en A) of AM is vereist, dan wel een vergelijkbaar buitenlands rijbewijs.

Personenauto:

Motorvoertuig, waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs B is vereist, dan wel een vergelijkbaar buitenlands rijbewijs.

Voertuig:

Een Personenauto, (bestel)bus, brommobiel, of andere 45 km auto.

Abonnementhouder:

Een Parkeerder die in het bezit is van een geldig afgesloten abonnement.

Artikel 2. Toegang tot de Parkeergarage

2.1 – Toegang tot de Parkeergarage

Toegang tot de Parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende algemene voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten tussen Exploitant en Parkeerder.

2.2 – Openingstijden van de Parkeergarage

Het inrijden van een Voertuig in de Parkeergarage en het uitrijden van een Voertuig uit de Parkeergarage kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de Parkeergarage aangegeven openingstijden of op nader overeengekomen tijden. Exploitant is bevoegd deze tijden naar eigen goedvinden te wijzigen voor langere of onbepaalde duur.

2.3 – Toegang Voertuigen

Enkel Voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht niet meer bedragen dan de maxima als aangegeven bij de ingang van de Parkeergarage, mogen de Parkeergarage worden ingereden. In ieder geval geldt een maximale doorrijhoogte van 2,00 meter.

2.4 – Toegang aanhangwagens

Het is niet toegestaan de Parkeergarage in te rijden met een aanhangwagen, hieronder mede begrepen een caravan.

2.5 – Toegang motoren

Het is niet toegestaan de Parkeergarage in te rijden met een Motor.

2.5 – Weigeren van een Voertuig, Parkeerder en/of Inzittende

Exploitant is te allen tijde zonder opgaaf van redenen bevoegd aan enig(e) Voertuig, Parkeerder en/of Inzittende de toegang tot de Parkeergarage te weigeren. Bijvoorbeeld indien Exploitant weet of vermoedt dat een Voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het Voertuig, alsmede in het geval Exploitant van oordeel is dat een Voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmede worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen, in de meest ruime zin. Voorts is Exploitant bevoegd een Parkeerder en/of Inzittende de toegang tot de Parkeergarage te weigeren bij agressief gedrag van de Parkeerder en/of de Inzittende, het uiten van bedreigingen door Parkeerder en/of de Inzittende, dan wel bij het door Parkeerder en/of Inzittende plegen van vandalisme of vernielingen in de ruimste zin van het woord, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Exploitant.

Artikel 3. Parkeerovereenkomst

3.1 – Overeenkomst en gebruik

Een parkeerovereenkomst komt tot stand door het enkele houderschap van een Parkeerbewijs c.q. door het enkele gebruik van de Parkeergarage. Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt gemaakt van de Parkeergarage, is bepalend of het Voertuig zich achter de speedgate (elektrisch vouwhek) in de Parkeergarage bevindt.

3.2 – Abonnementhouder

Bij het gebruik van de Parkeergarage d.m.v. een abonnement is het alleen mogelijk en toegestaan met 1 voertuig tegelijk in de Parkeergarage geparkeerd te zijn. Abonnementhouder kan toegang verkrijgen tot de Parkeergarage met een parkeerpas of via automatische kentekenherkenning. Bij aangaan van het abonnement wordt kentekenherkenning als eerste keuze genoteerd. Abonnementhouder kan aangeven bij Exploitant indien Abonnementhouder enkel gebruik tot de Parkeergarage wil verkrijgen d.m.v. een parkeerpas.

3.3 – Verplichtingen Exploitant

Exploitant verplicht zich uitsluitend tot het ter beschikking stellen van een willekeurige plaats aan de Parkeerder in de Parkeergarage. Tot de verplichting van Exploitant behoort niet bewaking van een Voertuig, noch is Exploitant op enigerlei wijze aansprakelijk voor diefstal van een Voertuig. Exploitant garandeert niet dat er een plaats voor het Voertuig van Parkeerder in de Parkeergarage beschikbaar is.

Artikel 4. Parkeerbewijs

4.1 – Geldig parkeerbewijs

Een Voertuig wordt slechts toegelaten tot de Parkeergarage met een geldig Parkeerbewijs.

4.2 – Eigendom parkeerbewijs

Een Parkeerbewijs – verstrekt door of namens Exploitant – blijft eigendom van Exploitant en is niet overdraagbaar.

Artikel 5. Parkeergeld

5.1 – Parkeertarief

Voor het gebruik van de Parkeergarage is de Parkeerder Parkeergeld verschuldigd. Het Parkeergeld wordt berekend volgens de door Exploitant vastgestelde tarieven, zoals deze in de Parkeergarage en/of bij de ingang van de Parkeergarage staan vermeld.

Artikel 6. Betaling

6.1 – Tijdstip betaling parkeergeld

Het verschuldigde Parkeergeld dient betaald te zijn, vóórdat het Voertuig de Parkeergarage verlaat, tenzij tussen Parkeerder en Exploitant anders is overeengekomen, en/of Parkeerder gebruik maakt van de door Stadsparkeren B.V aangeboden dienst ‘Stadsparkeren’ of Parkeerder gebruik maakt van de dienst/applicatie Parkmobile. Na betaling van het Parkeergeld heeft de Parkeerder 20 minuten de tijd om het Voertuig de Parkeergarage uit te rijden. Indien het Voertuig niet binnen deze tijd de Parkeergarage is uitgereden, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor Parkeerder opnieuw Parkeergeld verschuldigd is.

6.2 – Verplichting betalen Parkeergeld

Het is verboden een Voertuig de Parkeergarage uit te rijden voordat het verschuldigde Parkeergeld is voldaan. Indien een Voertuig zonder dat het verschuldigde Parkeergeld is voldaan de Parkgarage wordt uitgereden, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” (waarbij met het voertuig zodanig dicht op de voorganger wordt gereden dat de twee voertuigen tezamen onder de slagboom door rijden), is de Parkeerder het tarief als bedoeld in artikel 6.4 verschuldigd aan Exploitant, vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding van € 300,00 (zegge: driehonderd euro), een en ander onverminderd het recht van Exploitant om de daadwerkelijk geleden schade van Parkeerder te vorderen, alsmede onverminderd het recht van Exploitant om het werkelijke Parkeergeld bij de Parkeerder in rekening te brengen, indien dit hoger is dan het tarief als bedoeld in artikel 6.4.

6.3 – Terughouden van voertuig

Exploitant is te allen tijde gerechtigd een Voertuig onder zich te houden (retentierecht), zolang niet al hetgeen Exploitant, hetzij op grond van de parkeerovereenkomst, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder – te vorderen heeft, is voldaan.

6.4 – Verlies parkeerbewijs

Indien de Parkeerder geen Parkeerbewijs kan tonen en het kenteken van het Voertuig niet bij binnenkomst geregistreerd is in het parkeersysteem, is Parkeerder voor elke dag of gedeelte daarvan, waarop hij naar het uitsluitend oordeel van Exploitant gebruik heeft gemaakt van de Parkeergarage, het tarief voor een volledig etmaal (24 uur) verschuldigd, welk tarief in de Parkeergarage en/of bij de ingang van de Parkeergarage staat vermeld.

Artikel 7. Gebruik van de Parkeergarage

7.1 – Gedrag en verplichtingen

De Parkeerder en/of Inzittende is verplicht de aangegeven rijrichting te volgen, aanwijzingen van het personeel van Exploitant op te volgen, het Voertuig te plaatsen op de aangegeven of aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeergarage niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. De Parkeerder is verplicht het Voertuig zodanig te parkeren dat het Voertuig binnen de markering of herkenningspunten blijft. Het is Parkeerder dus uitdrukkelijk niet toegestaan het Voertuig zodanig te parkeren dat meer dan één parkeerplek in gebruik wordt genomen. Indien en voor zover Parkeerder het Voertuig zodanig parkeert dat meer dan één parkeerplek door het voertuig wordt gebruikt, is Exploitant gerechtigd het door Parkeerder verschuldigde Parkeergeld te verdubbelen, in die zin dat Parkeerder betaalt voor het gebruik van twee parkeerplekken.

7.2 – Gedrag en wegenverkeerswetgeving

Gedurende de aanwezigheid in de Parkeergarage dienen de Parkeerder en/of de Inzittende zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en alle de nadere regelgeving ter zake te gedragen, alsmede de aanwijzingen en regelgeving van Exploitant, waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, stipt op te volgen. Bij niet nakoming daarvan zijn Parkeerder, respectievelijk Inzittende aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, onverminderd eventueel boetes/aanvullende schadevergoeding als bedoeld in artikel 6.2.

7.3 – Afsluiten Voertuig

Een Voertuig dient tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten dienen te zijn gedoofd. Gedurende het geparkeerd zijn dient de motor uit te zijn.

7.4 – Verblijf in de Parkeergarage

Nadat een Voertuig is geparkeerd dienen de inzittenden (zijnde Parkeerder en eventuele Inzittende) het Voertuig en de Parkeergarage te verlaten. Het is anderen dan voornoemde inzittenden van een geparkeerd Voertuig niet geoorloofd om zich in de Parkeergarage te bevinden, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van of namens Exploitant.

7.5 – Verplaatsen van een Voertuig

Het personeel van Exploitant is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van het personeel nodig of wenselijk is, een Voertuig binnen de Parkeergarage te verplaatsen, en verdere maatregelen te treffen ten behoeve van de veiligheid en indeling in de Parkeergarage zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Exploitant en/of haar personeel kan leiden. 

7.6 – Niet toegestane gedragingen

Het is niet toegestaan om:

a) de Parkeergarage voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van Voertuigen;

b) in de Parkeergarage te roken of open vuur te maken;

c) afval in de Parkeergarage achter te laten;

d) in de Parkeergarage, goederen te verkopen of te verhuren, te koop of te huur aan te bieden, of welke dienst dan ook aan te bieden.

e) in de Parkeergarage, reparaties of andere werkzaamheden uit te (laten) voeren c.q. een voertuig te (laten) reinigen. Onder deze bepaling vallen niet reparaties van kortdurende aard door de Parkeerder of door een professionele hulpverleningsdienst om het Voertuig veilig de Parkeergarage te kunnen laten uitrijden;

f) verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de Parkeergarage binnen te brengen, dan wel binnen te hebben, motorbrandstof (waaronder ook begrepen LPG) in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van een Voertuig uitgezonderd.

7.7 – Afhalen voertuig en maximale parkeerduur

De maximale parkeertijd bedraagt vier aaneengesloten weken (28 dagen), tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Na afloop van deze maximale termijn is de Parkeerder dan wel de rechthebbende op het Voertuig aanvullend op het normaal verschuldigde parkeertarief, een boete verschuldigd. Deze boete bedraagt drie keer het dagtarief per 24 uur, voor elke dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de Parkeergarage, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van Exploitant om daarnaast en daarenboven schadevergoeding te vorderen, en/of het Voertuig voor rekening en risico van de Parkeerder dan wel de rechthebbende op het voertuig uit de Parkeergarage te verwijderen en elders onder te brengen.

7.8 – Gebruik oplaadpunt

Bij een aantal parkeerplekken in de Parkeergarage is een oplaadpunt voor elektrische auto’s aanwezig. Exploitant garandeert niet dat een parkeerplek met een oplaadpunt beschikbaar is, noch garandeert Exploitant dat de oplaadpunten te allen tijde gebruikt kunnen worden. Parkeerder dient de instructies/gebruiks- aanwijzing ten aanzien van het oplaadpunt nauwkeurig op te volgen. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 – Uitsluiting aansprakelijkheid

De Parkeerder en/of Inzittende betreedt de Parkeergarage geheel voor eigen rekening en risico. Elke aansprakelijkheid van Exploitant jegens Parkeerder, Inzittende, dan wel de rechthebbende op een Voertuig is uitgesloten. Met name aanvaardt Exploitant geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of het verloren gaan van een Voertuig, dan wel van eigendommen van de Parkeerder en/of de Inzittende en/of de rechthebbende op het Voertuig, noch aanvaardt Exploitant enige aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, aan de eigendommen van Parkeerder en/of Inzittende, ter zake van lichamelijk letsel of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeergarage, waaronder in ieder geval ook begrepen schade ontstaan door het met een Voertuig tegen een object (behorende tot de Parkeergarage) aanrijden. Indien en voor zover Heuvelpoort, om welke reden dan ook, toch jegens Parkeerder en/of Inzittende aansprakelijk zou zijn, dan is de aansprakelijkheid van Heuvelpoort in ieder geval beperkt tot € 1.000,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis.

8.2 Aansprakelijkheid schade Parkeerder

De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeergarage door hem en/of het Voertuig wordt veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeergarage of daarbij behorende apparatuur dient ter plaatse te worden vergoed.

Indien voor vaststelling van de hoogte van de schade een door of namens Exploitant opgestelde expertise noodzakelijk is, is deze expertise voor Parkeerder bindend. De kosten van deze expertise komen ten laste van de Parkeerder.

8.3 Aansprakelijkheid schade Inzittende

Een Inzittende is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeergarage door hem wordt veroorzaakt. Schade door de Inzittende veroorzaakt aan de Parkeergarage of daarbij behorende apparatuur dient ter plaatse te worden vergoed.

Indien voor vaststelling van de hoogte van de schade een door of namens Exploitant opgestelde expertise noodzakelijk is, is deze expertise voor een Inzittende bindend. De kosten van deze expertise komen ten laste van de Inzittende.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

9.1

Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Exploitant bevoegd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 2 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Exploitant tot enige schadevergoeding.

9.2

Indien Parkeerder niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Exploitant gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat Parkeerder niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Exploitant te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering, is Exploitant gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de nakoming van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 2 maanden op te schorten hetzij deze overeenkomsten (gedeeltelijk) en met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder verplichting van Exploitant tot enige schadevergoeding en onverminderd de Exploitant verder toekomende rechten.

Artikel 10. Niet-toerekenbare tekortkoming

10.1

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Exploitant onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf en/of de apparatuur van Exploitant of diens leveranciers en/of dienstverleners.

10.2

Onder overmacht is tevens begrepen onbereikbaarheid van de Parkeergarage door (verkeers-)maatregelen van overheidswege, waaronder begrepen onbereikbaarheid dan wel ontoegankelijkheid van de Parkeergarage tijdens de Tilburgse kermisdagen en/of andere evenementen.

Artikel 11 – Privacy

11.1

De Exploitant maakt, ter bescherming, beveiliging en bewaking van de Parkeergarage alsmede de personen en zaken die zich daarin bevinden, gebruik van videocameratoezicht. Video-opnamen worden na 30 dagen gewist, behoudens indien een video-opname als gevolg van een incident moet worden afgestaan aan ambtenaren van de politie. In dat laatste geval wordt de video-opname verwijderd na afhandeling van de geconstateerde incidenten.

11.2

Bij gebruik van de Parkeergarage kan door de Exploitant gebruik worden gemaakt van kentekenregistratie. Het kenteken wordt automatisch verwijderd uit het parkmanagementsysteem, uiterlijk 30 dagen nadat het Voertuig de parkeergarage heeft verlaten en het parkeergeld is voldaan. Kentekens worden, behoudens indien de Exploitant daartoe wettelijk is verplicht, niet verstrekt aan derden.

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1

Op alle overeenkomsten met Exploitant is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

12.2

Alle geschillen uit of naar aanleiding van met Exploitant gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Breda, behoudens de bevoegdheid van een andere rechter in consumentengeschillen.

12.3

Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden (ver)nietig(baar) mocht(en) blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen trachten in redelijkheid een vervangende bepaling die wel geldig en afdwingbaar is op te stellen, die zoveel mogelijk dezelfde (economische) strekking, inhoud en doel zal hebben als de bepaling die zij vervangt.

12.4

Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van Exploitant binden Exploitant slechts indien deze door de directie van Exploitant schriftelijk zijn bevestigd.

12.5

Exploitant is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

p/a Heuvel 37 – 5038 CP TILBURG – Telefoonnummer 013-5353275
info@heuvelpoort.nl – IBAN NL20RABO0131298313 – KVK 18072524

Voordeelacties en combideals
Veelgestelde vragen
 • Wat is het adres van parkeergarage Heuvelpoort?

  Het adres van parkeergarage Heuvelpoort is Heuvelpoort 353. Wanneer u dit adres invoert in uw navigatie, komt u uit bij de ingang van de garage.

 • Hoe rijd ik naar parkeergarage Heuvelpoort?

  Parkeergarage Heuvelpoort ligt in het centrum van Tilburg. Wanneer u Tilburg binnen rijdt, volgt u de borden richting centrum. U bereikt de garage vervolgens via de Spoorlaan en de Heuvelring. De in- en uitgang van de garage ligt aan het Piusplein. Gebruikt u navigatie? Vul dan Heuvelpoort 353 in. De precieze locatie vindt u hier: https://www.google.nl/maps/place/Heuvelpoort/

 • Wat zijn de openingstijden van parkeergarage Heuvelpoort?

  Parkeergarage Heuvelpoort is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend. Na sluitingstijd van de winkels is de parkeergarage enkel toegankelijk voor bezoekers die hun auto in de garage hebben geparkeerd.

 • Hoe lang kan ik maximaal parkeren in parkeergarage Heuvelpoort?

  Parkeergarage Heuvelpoort heeft geen maximale parkeertermijn.

 • Wat zijn de tarieven voor parkeergarage Heuvelpoort?

  Op maandag t/m vrijdag betaalt u voor parkeergarage Heuvelpoort €2,50 per uur. U rekent €0,25 cent per 6 minuten af. En op zaterdag en zondag betaalt u €3,50 per uur. U rekent €0,35 cent per 6 minuten af. Dit maakt Parkeergarage Heuvelpoort de eerlijkste parkeergarage van Tilburg. Het dagtarief treft €20,-.

 • Hoe en waar kan ik betalen in parkeergarage Heuvelpoort?

  U kunt op verschillende manieren en op meerdere plekken betalen. Bekijk hieronder de opties:

  – Bij de zuilen aan de uitgang Heuvelring en uitgang Piusplein betaalt u met Visa, Mastercard, Maestro (uw reguliere pinpas), cash of via de app of pas van Stadsparkeren.

  – Bij de uitrijpaal betaalt u met Visa, Mastercard, Maestro of via de app of pas van Stadsparkeren.

  Met Stadsparkeren kunt u digitaal parkeren in parkeergarage Heuvelpoort. U betaalt digitaal via een pas of app. Meer informatie over Stadsparkeren vindt u hier.

  Parkeergarage Heuvelpoort werkt samen met diverse restaurants in de omgeving. Wanneer u komt eten in één van de aangesloten restaurants, kunt u gratis of tegen gereduceerd tarief parkeren. Bij het afrekenen ontvangt u een uitrijkaart voor de parkeergarage.

 • Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in parkeergarage Heuvelpoort?

  Parkeergarage Heuvelpoort heeft 375 parkeerplaatsen. Hiervan zijn 10 plaatsen uitgerust met een oplader voor elektrische voertuigen met een laadcapaciteit van maar liefst 22KW. U kunt dus erg snel laden! De kosten voor elektrisch opladen bedragen € 0,71 incl BTW opstartkosten en € 0,60 incl. BTW per KwH.

 • Past mijn auto of bedrijfswagen in parkeergarage Heuvelpoort?

  De parkeergarage Heuvelpoort is ruim opgezet en kent een vlakke en brede entree. De garage is geschikt voor voertuigen tot 2 meter hoog. Dus ook bestelbusjes en kleinere bedrijfswagens passen in de garage. De parkeervakken zijn minimaal 2.20 meter en maximaal 3.20 meter breed. Er is dus alle ruimte om comfortabel in- en uit te rijden en vlot te parkeren. Dat geldt ook voor de ruime in- en uitrit.

 • Wat is de maximale doorrijhoogte van parkeergarage Heuvelpoort?

  Voertuigen met een maximale inrijhoogte van 2 meter kunnen in de parkeergarage terecht. Daarnaast zijn de parkeervakken minimaal 2.20 meter en maximaal 3.20 meter breed.

 • Hoe veilig is de parkeergarage Heuvelpoort?

  Parkeergarage Heuvelpoort is buiten winkeltijden alleen toegankelijk voor bezoekers die de auto in de garage hebben staan. Voor buitenstaanders is de garage dan afgesloten met elektrische poorten. U krijgt toegang tot de garage door uw parkeerticket in de kaartlezer te steken. De parkeergarage is daarnaast uitgerust met uitgebreide camerabeveiliging en er hangt innovatieve led verlichting om een veilig gevoel te creëren.

 • Kan ik mijn waardevolle spullen in de auto laten liggen?

  Helaas kunnen wij geen garanties geven en parkeert u altijd op eigen risico. Wij adviseren u geen waardevolle zaken in de auto achter te laten.

 • Ik wil een abonnement voor parkeergarage Heuvelpoort. Wat zijn de mogelijkheden?

  U kunt een abonnement afsluiten dat het beste past bij uw persoonlijke situatie. Zo kunt u kiezen voor het 24/5 abonnement: parkeer van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag in de garage. Voor 87 euro per maand mag u van maandag tot en met vrijdag gebruik maken van de garage, ongeacht het tijdstip en de parkeerduur. Vanaf 01-08-2023 is ook het 24/7 abonnement beschikbaar. Met het 24/7 abonnement kunt u de gehele week (ook in het weekend) parkeren in Parkeergarage Heuvelpoort in hartje Tilburg. Dit ongeacht het tijdstip en de parkeerduur en hiervoor betaalt u €125 per maand.

  Woont u rondom Parkeergarage Heuvelpoort en bent u op zoek naar een veilige parkeerplaats om de hoek? Kies dan voor het bewonersabonnement. Voor 31 euro per maand mag u op de volgende dagen gebruik maken van de garage:

  • Maandag t/m woensdag van 17.00-09.00 uur
  • Donderdag t/m zondag van 21.00-09.00 uur

  Verder wordt vanaf 01-08-2023 het flexibel parkeren abonnement geïntroduceerd. Werkt u bijvoorbeeld op onregelmatige data en tijden in de week en wilt u wel gebruik kunnen maken van een parkeerabonnement waarbij u de gehele week kunt parkeren? Kies dan voor het flexibel parkeren abonnement; hierbij ervaart u de voordelen van een 24/7 abonnement maar dan wel op de momenten dat u graag wenst te parkeren. De kosten hiervoor zijn standaard €10 per maand. Hier bovenop komen nog de kosten voor jouw parkeertransacties, hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd:

  • Parkeert u tussen maandagochtend 06:00 uur en vrijdagavond 19:59? Dan betaalt u per uur €0,50.
  • Parkeert u op vrijdagavond tussen 20:00 uur en 23:59 uur? Dan betaalt u per uur €2,20.
  • In het weekend betaald u het dan geldende uurtarief van €3,50 voor de tijd dat u parkeert.

  Neem contact op via info@heuvelpoort.nl of bel tijdens kantooruren 013 5353275. We informeren u graag over de beschikbaarheid en mogelijkheden.

 • Ik ben mijn parkeerticket kwijt. Wat nu?

  Bent u uw parkeerticket kwijtgeraakt? Dan worden de kosten van het dagtarief, €20, in rekening gebracht.

 • Welke gebieden in de stad kan ik vanaf parkeergarage Heuvelpoort te voet bereiken?

  Wanneer u de parkeergarage Heuvelpoort uitloopt, staat u direct in het centrum van Tilburg. Hier vindt u het kernwinkelgebied, veel horecagelegenheden en culturele hotspots als poppodium 013 en Theaters Tilburg. Op loopafstand zijn verder een aantal leuke gebieden te bereiken. Het Dwaalgebied met lokale winkels en hippe horecatentjes. De vernieuwde Spoorzone met haar industriële karakter en culinaire verrassingen. En vergeet vooral de bruisende Piushaven niet, met terrassen aan de waterkant. Ontdek Tilburg eenvoudig te voet vanaf de parkeergarage Heuvelpoort. Waar in de binnenstad u ook moet zijn, vanuit deze parkeergarage bent u er altijd binnen enkele minuten.

 • Hoe kom ik in de parkeergarage na sluitingstijd van de winkels?

  Wanneer de winkels in het centrum gesloten zijn, is ook de parkeergarage gesloten voor mensen die niet parkeren. U krijgt toegang tot de garage via de kaartlezers bij beide ingangen (Piusplein en Heuvelring).

 • Wat zijn de kosten voor het opladen van elektrische voertuigen?

  Voor het opladen van elektrische voertuigen geldt het volgende tarief (aanvullend op het reguliere parkeertarief): € 0,71 incl BTW opstartkosten en € 0,60 incl. BTW per KwH.